Plusgroep

Beste ouder(s)/ verzorger(s),

Momenteel zijn Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bezig met het ontwikkelen van een nieuw programma rondom Talent Onderwijs. Tot dit programma volledig klaar is zal volgend schooljaar ter overbrugging een programma aangeboden worden vergelijkbaar met de voormalige programma’s van beide stichtingen voor meer-en hoogbegaafde leerlingen.

Wij brengen u door middel van dit bericht op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius bieden volgend schooljaar gezamenlijk een aanbod voor meer- en hoog begaafde leerlingen voor de groepen 5 t/m 8.

Aan de scholen is gevraagd om leerlingen die hiervoor in aanmerking komen, alvast te inventariseren aan de hand van de volgende criteria:

  • Leerlingen met een IQ profiel (meer- of hoogbegaafd) die vastlopen of onvoldoende uitdaging hebben
  • Leerlingen die vanuit de SiDi gesignaleerd zijn
  • Leerlingen die erg hoog scoren op het LOVS, maar problemen hebben met de aansluiting in de groep, de werkhouding en/of motivatie

Na de inventarisatie wordt volgens een intakeprocedure bekeken of de leerling in aanmerking komt voor een plek in de plusgroep. De leerkrachten (of intern begeleiders) zullen u na de intakeperiode op de hoogte stellen of uw kind daadwerkelijk geplaatst kan worden.

Na de periode van de intake wordt een voorlichtingsavond georganiseerd voor ouders, verzorgers, leerkrachten en leerlingen, die op basis van de intake in aanmerking komen voor deze plusgroep. U wordt geïnformeerd over de locatie(s), samenstelling van de groep(en), frequentie van de bijeenkomsten en inhoud van het programma. U kunt op basis van de informatie een inschatting maken of het aanbod in de plusgroep passend is voor uw kind en in overleg (kind/leerkracht/ib’er) een keuze maken of u hiervan gebruik wilt maken. De definitieve besluitvorming rondom de plaatsing van de leerling in de plusgroep ligt bij het bestuur van Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius.

Stappenplan + tijdsplanning

Stap 1

Inventarisatie leerlingen t/m 24 mei

Stap 2

Intakeperiode van 1 t/m 23 juni

Stap 3

Voorlichtingsavond voor ouders in de week van 24 juni tot 30 juni of 3 tot 7 juli

Stap 4

Bevestiging plaatsing door ouders uiterlijk 17 juli
We hopen u eerst voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

Baukje v.d. Kooi en Tea Wahle
Stafmedewerkers Onderwijs en Zorg
Onderwijsgroep Fier en Stichting Radius

 

  • © stichting radius