Vreedzame school
Wij zijn een ‘Vreedzame School’. Dat is een gemeenschap waarin iedereen zich betrokken en verantwoordelijk voelt en waar we op een positieve manier met elkaar omgaan. Leerlingen hebben een stem, kunnen invloed uitoefenen en voelen zich verantwoordelijk voor de sfeer in de klas en op school. Ze leren met conflicten omgaan en werken vanuit basisregels: wees eerlijk, luister naar elkaar, iedereen hoort erbij, ruzie los je eerst zelf op
en wees vriendelijk voor mensen en je omgeving.

 

De mediatoren van schooljaar 2017 – 2018 zijn:


Hallo, Ik ben Madiina en ik ben 11 jaar.
Ik zit in groep 8B.
Ik ben mediator geworden, omdat ik niet van ruzies hou. Ik wil graag dat kinderen met een fijn gevoel naar huis gaan.

Hallo, ik ben Stan en
ik ben 11 jaar.
Ik zit in groep 8B en ik ben mediator.
Waarom ik mediator ben:
ik wil niet dat kinderen gepest worden en met een vervelend gevoel naar huis gaan.

Hallo, ik ben Serra en ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8A.
Ik ben mediator geworden, omdat ik het niet leuk vind als er  kinderen zijn die ruzie hebben, of dat er gepest wordt.
Daarom wil ik helpen als mediator.

Hallo, ik ben Bryan, ik
ben 11 jaar en ik zit in
groep 8A.
Ik ben mediator geworden, omdat ik ruzies niet leuk vind.
Ik los graag problemen op en ik wil een school zonder ruzies, vechten en pesten. Ook wil ik dat een kind met een blij gevoel naar school en naar huis gaat.

Hallo, ik ben Femke, ik ben 11 jaar en ik zit in groep 8A.
Ik ben mediator geworden, omdat ik conflicten op een vreedzame manier op wil lossen en ik vind het fijn om te zien hoe kinderen na een conflict weer goede vriendinnen of vrienden worden.

Hallo, ik ben Mare, ik
ben 10 jaar en zit in
groep 7A.
Ik ben goed in luisteren.
Ik ben mediator geworden, omdat ik niet van ruzies hou.

Hallo, ik ben Eva en ik ben 10 jaar en zit in groep 7A.
Ik wou mediator worden, omdat ik het niet fijn vind als kinderen met een naar gevoel naar en van school gaan.
Ook zijn er kleine ruzies die, als ze niet worden opgelost, grote ruzies kunnen worden.
Dat wil ik tegen gaan.
Hallo, ik ben Jorrit, ik  ben 10 jaar en zit in groep 7A.
Ik ben mediator geworden, omdat ik het niet leuk vind als kinderen met een slecht gevoel naar school gaan en met een slecht gevoel naar huis gaan.
Ook vind ik het niet leuk als er ruzie is op het schoolplein en dat iemand de hele tijd wordt buitengesloten en helemaal geen vrienden heeft.

Hallo, ik ben Anouk. ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar.
Ik wil graag mediator worden, want ik wil, dat er geen ruzies komen en dat het voor iedereen een super leuke school wordt.
Helaas ben ik zelf ook wel eens gepest.
Ik weet hoe fijn het is als iemand dan helpt om het probleem op te lossen.
Graag zou ik anderen nu willen helpen om problemen op te lossen, zodat iedereen zich weer fijn voelt op school.

Hallo, ik ben Tira. ik zit in groep 6 en ik ben
9 jaar.
Ik wil graag mediator worden, omdat ik wil, dat iedereen met een fijn gevoel naar huis gaat en weer met plezier terug naar school gaat.
Hallo, ik ben Djeffrey. ik zit in groep 6 en ik ben 9 jaar.
Ik ben mediator geworden, omdat ik heel goed kan luisteren en goed ruzies kan oplossen.
Hallo, ik ben Rick. ik
zit in groep 6 en ik ben 9 jaar.
Ik ben mediator geworden, omdat ik het niet leuk vind als er ruzie op het schoolplein is of als er wordt gevochten.
De Opslach is een vreedzame school, dus, is het niet leuk als er ruzie wordt gemaakt.
Ik wil graag helpen om problemen op te lossen voor andere kinderen.

Wat wordt in welk blok aangeboden?

Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt. De kinderen in de midden- en bovenbouw weten dat al.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. Dat begint bij het uitvoeren van opgedragen taken en mondt uit in het werken met klassencommissies. Bij een opgedragen taak gaat het om een soort corveetaak. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie gaat verder. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. Een klassencommissie kan zich bijvoorbeeld bezig houden met de inrichting van de klas. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel.
De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig.

Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op
Site van de school
www.devreedzameschool.nl of langskomen op school

Blok 4: We hebben hart voor elkaar

Algemeen Dit blok gaat over gevoelens. Om kunnen gaan met gevoelens is van groot belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. We hebben het over gevoelens als boos en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Verder gaat het in blok 4 over blij zijn, tevreden zijn, over opkomen voor elkaar. De lessen gaan over dingen die je leuk vindt en waar je blij van wordt. Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een les, die voor iedereen leuk is. Ze bereiden de les zo veel mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les heeft gehad en worden zo mogelijk afspraken voor een volgende keer gemaakt. We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. Op school wordt het steeds “gewoner” om over gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.

Doel: de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:

 •  Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
 •  Het herkennen en benoemen van gevoelens
 •  Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
 •  Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
 •  Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
 •  Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
 •  Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
 •  Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
 •  Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
 •  Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
 •  Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
 •  Het samen bedenken en verzorgen van een les die iedereen leuk vindt

Blok 3: We hebben oor voor elkaar

In dit blok stimuleren we de kinderen om ‘oor voor elkaar’ te hebben. De lessen gaan over communicatie, over ‘praten mét elkaar’ in plaats van ‘praten tégen elkaar’.

De kinderen leren wat goed en slecht luisteren is. In tweetallen oefenen de kinderen om naar elkaar te luisteren. De een vertelt, de ander luistert. Goed luisteren kan je zien aan oogcontact, knikken, actieve lichaamshouding en herhalen wat de ander zei.

De kinderen leren zich in een ander te verplaatsen. Ze leren dat het belangrijk is om goed naar elkaar te luisteren en duidelijk te zeggen wat je bedoelt. Dit voorkomt dat er misverstanden en conflicten ontstaan. Ze leren vragen stellen en samenvatten. Je laat daarmee zien dat je de ander goed begrepen hebt.

We bespreken met de kinderen dat mensen op verschillende manieren  naar dezelfde dingen kunnen kijken.  We spreken dan over  het hebben van verschillende ‘gezichtspunten’. We kijken soms anders tegen dezelfde dingen aan, omdat we verschillende ervaringen en gevoelens hebben en omdat we uit verschillende gezinnen komen. Op deze manier leren we de kinderen met meningsverschillen om te gaan.

In de bovenbouw leren de kinderen argumenteren en debatteren.  Hierbij gaat het om het verdedigen van een stelling, bijvoorbeeld ‘kinderen moeten op tijd naar bed’ of ‘iemand die pest moet streng gestraft worden’. In groep 8 leren de kinderen over cyberpesten en wat ze kunnen doen. Ze leren over verschillen in communiceren via sociale media en face-to-face.

 

 • © stichting radius