Visie en missie

“De Opslach” is een openbare school voor basisonderwijs.
Dat betekent dat kinderen vanuit alle godsdienstige en levensbeschouwe-
lijke richtingen welkom zijn.

De Opslach schept een leef- en leerklimaat waarin zelfrespect en respect voor anderen en andersdenkenden belangrijk zijn.  Wij willen de kinderen in aanraking brengen met de normen en waarden in onze maatschappij. Kinderen leren daardoor hun houding te bepalen en begrip op te brengen voor verschillende gezichtspunten.  

Ieder kind is uniek. Maar kinderen zijn ook groepsleden.
Zij worden door de groep gevormd en zijn van de groep afhankelijk.
Wij vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren, tolerant met elkaar omgaan en dat zij leren samenwerken. Onze identiteit uit zich mede door het werken in een open sfeer, waarbinnen iedereen, zowel kinderen, ouders als leerkrachten zich thuis voelen.

Wij streven naar een school waarin elk kind kan spelen, verkennen en leren. Belangrijk voor ieder kind is een zo natuurlijk mogelijk verlopend, aan de eigen capaciteiten aangepast ontwikkelingsproces.
Ons onderwijs is gericht op de ontwikkeling van kennis en sociale, creatieve, culturele en lichamelijke vaardigheden.

Wij houden zoveel mogelijk rekening  met de verschillen in ontwikkeling van de leerlingen.  Onze school wil een leefgemeenschap zijn, waar kinderen leren door orde en regelmaat, waar zij zich kunnen ontwikkelen in een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis en sociaal positief gedrag.

Wij werken aan een klimaat van rust en geborgenheid op school.
Bij duidelijke afspraken en regels weet iedereen waar hij aan toe is.
Een kind kan alleen maar optimaal presteren als het zich veilig en prettig voelt en de sfeer goed is. Daarom besteden we de nodige aandacht aan een goed schoolklimaat.