DaVinci

“Alles heeft te maken met al het andere” Leonardo da Vinci

Wereld oriëntatie
Weet u het nog van uw eigen schooltijd? Aardrijkskunde, Geschiedenis of de Natuur lessen. Tekstboek en werkboek op tafel, tekst lezen en vragen maken. Ongeacht u nu veel of weinig van het onderwerp wist, goed of wat minder goed kon lezen, voor iedereen dezelfde les.Helaas gaat dit nu op veel scholen nog steeds hetzelfde. Gelukkig is dat bij ons op de Oanset verleden tijd!

Een nieuwe, moderne methode: Methode DaVinci
De methode DaVinci is dé nieuwe methode voor wereldverkenning. Het maakt van onderwijs een samenhangend geheel en beslaat de kerndoelen Oriëntatie op jezelf en de wereld, wereldburgerschap, burgerschapsvorming, de Canon van de Nederlandse geschiedenis, de 21st century skills, Wetenschap & Techniek en Persoonsontwikkeling. Leerkrachten geven geen aparte vakken wereldoriëntatie, aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde en levensbeschouwing meer, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.Leonardo da Vinci zei ooit: “Alles heeft te maken met al het andere!”

Sinds het intreden van de wet Passend onderwijs wordt het steeds belangrijker om onderwijs op maat aan te bieden. Met de methode DaVinci voldoen we hier aan. Gedifferentieerd en gepersonaliseerd leren met aandacht voor eigen capaciteiten, interesses en talentontwikkeling van kinderen.De methode DaVinci is een methode waarin alle kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ vanuit de modernste visies in een doorgaande lijn behandeld worden en dit alles met inzet van het digitale schoolbord, online opdrachten, mindmaps, hogere orde denken en de 21st century skills. Naast alle kennis die de kinderen opdoen, draagt de methode ook bij aan de persoonlijke groei en ontplooiing van de kinderen, aan creatief denken en ontwerpvaardigheden, welbevinden en betrokkenheid als basis voor competenties en prestaties.

Opbouw van de les 
De leerkracht geeft per week 1 leerkracht gebonden les a.d.h.v. een PowerPoint presentatie. Deze les is kerndoel dekkend. Omdat het maar 1 leerkracht gebonden les is, blijven er 2 momenten voor wereld oriëntatie over. Tijdens deze momenten werken de leerlingen alleen, samen of in een groepje aan uiteenlopende opdrachten en werken ze binnen elk thema aan een werkstuk. Een werkstuk kan van alles zijn: power point presentatie, kijkdoos, gedicht, tekening etc. Op deze manier kunnen de kinderen hun eigen talenten inzetten om andere talenten verder te ontwikkelen.

21st century skills
In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu op de basisschool zitten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten.

 

Over één punt is iedereen het eens. 21stcentury skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. Veel van deze competenties herken je ongetwijfeld, maar komen helaas niet altijd expliciet terug in de kern- en lesdoelen van het huidige (basis-)onderwijs.Omdat deze vaardigheden al wel in de methode DaVinci verwerkt zijn, zijn we klaar voor de toekomst!

Hogere orde denken
Werken vanuit thema’s en het hogere orde denken van Bloom gaan hand in hand.Benjamin Samuel Bloom (1913 – 1999) was een Amerikaans psycholoog – gespecialiseerd in educatie – die heeft bijgedragen aan de indeling van de onderwijsdoelstellingen. In 1956 ontwikkelde hij een taxonomie van educatieve doelstellingen, een classificatie van leerdoelen die bekend zal worden als de taxonomie van Bloom. Bloom onderscheidt daarin het lagere orde denken en het hogere orde denken:De taxonomie van Bloom

 

Lagere orde denken:

  1. Onthouden: Het kunnen ophalen van specifieke informatie, variërend van feiten tot complete theorieën.
  2. Begrijpen: De vaardigheid om adequate betekenis te geven aan informatie.
  3. Toepassen: De vaardigheid om kennis in nieuwe en concrete situaties toe te passen.

 

Hogere orde denken:

  1. Analyseren: De vaardigheid om informatie op te delen in onderdelen zodat de structuur kan worden begrepen en bestudeerd.
  2. Evalueren: De vaardigheid om de waarde van iets te kunnen beoordelen in relatie tot een bepaald doel.
  3. Creëren: De vaardigheid om met behulp van het geleerde nieuwe ideeën, oplossingen, producten te ontwikkelen.

DaVinci voor thuis
U als ouders kunnen thuis aansluiten op het thema. Het gaat er dan niet per se om nieuwe kennis over te brengen, maar om de interactie tussen het kind, zijn ouders en de school. Wat hebben ouders met het thema, wat interesseert hen? Kunnen en willen zij daar misschien wat over vertellen of laten zien in de klas? Bij elk thema vinden ouders boeken om samen met hun kind te lezen en filosofische onderwerpen voor gesprekken met hun kind. Tevens zijn er ideeën voor films en spellen en zijn er tips voor uitjes die ze kunnen ondernemen zoals het bezoek van musea en andere culturele instellingen. Het gaat er ook thuis om verwondering op te wekken voor de wereld om ons heen en kinderen te stimuleren vragen te stellen. Op deze manier gaat het thema nog meer leven bij de kinderen en ontstaat er een natuurlijke samenhang tussen het leven van het kind op school en thuis.

Bent u nieuwsgierig geworden of wilt u meer informatie?

http://www.davincivoorthuis.nl , http://www.demethodedavinci.nl , www.wereldverkenning.nl

“verwondering is het begin van alle wijsheid” Aristoteles