Klachtenregeling

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Gewoonlijk worden de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in goed onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding afgehandeld. Klachten kunnen betrekking hebben op de begeleiding van leerlingen, toepassing van strafmaatregelen, beoordeling van leerlingen, de inrichting van de schoolorganisatie, seksuele intimidatie discriminerend gedrag, agressie, geweld en pesten.  Soms is een meningsverschil zodanig, dat iemand een klacht hierover wil indienen.
Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze is voor iedereen die bij de school betrokken is, in te zien. 
Mocht u het gevoel krijgen, dat u niet serieus genomen wordt of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met de directie of de interne contactpersonen van de school. De vertrouwenspersoon voor onze school is mevrouw Marianne Kokshoorn. Zij handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. 
Zij is te bereiken bij:  GGD Fryslân viatel: 088 2299855, e-mail: m.kokshoorn@ggdfryslan.nl  GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. 088 2299444
Meer informatie is te vinden in de schoolgids.


Vertrouwenspersoon medewerkers Elan Onderwijsgroep: De vertrouwenspersoon voor leerkrachten is de heer Peter de Jong. Hij is direct te bereiken op nummer 06-10766798 of 088-8008500 of via de mail op : info@gimd.nl